Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.klub.farminapolska.pl

 

§1 DEFINICJE

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§3 ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

§4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

§5 DOSTAWA

§6 PŁATNOŚĆ

§7 AKCJE PROMOCYJNE

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§9 ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ (REKLAMACJA)

§10 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH I INNE ZGŁOSZENIA

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. CENA - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych wraz ze wszystkimi składnikami, w tym z podatkami należnymi oraz cłami, którą Klient składający Zamówienie jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy.
 2. HASŁO– ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 3. KLIENT– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 4. KODEKS CYWILNY– ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. KONSUMENT– osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO (KONTO KLIENTA)– podstrona Sklepu, a także Usługa elektroniczna, w ramach której gromadzone i przechowywane są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym oraz wprowadzone przez niego dane.
 7. NEWSLETTER – usługa świadczona przez Sprzedawcą drogą elektroniczną w zamian za podanie danych osobowych, polegająca na dostarczaniu korespondencji elektronicznej, zawierającej treści edukacyjne, informacje o wydarzeniach organizowanych przez Sprzedawcę, a także informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. TOWAR– rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, będąca przedmiotem Zamówienia i Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. TOWAR OUTLETOWY – Towar, którego konkretna cecha odbiega od wymogów dla towaru, o czym Sprzedawca wyraźnie informuje Klienta w opisie Towaru przed złożeniem Zamówienia. Towary outletowe znajdują się w zakładce „Karmy z krótkim terminem ważności” Sklepu internetowego.
 10. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. REGULAMIN– niniejszy regulamin Sklepu internetowego dostępny tutaj.
 12. REJESTRACJA– jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 13. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP)– sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem https://klub.farminapolska.pl/, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 14. SPRZEDAWCA– Farmina Pet Foods Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres prowadzenia spółki: ul. Zdrojowa 19, Wypędy; 05-090 Raszyn) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000352506, NIP 5342433348, REGON 142070418, adres poczty elektronicznej: klub@farminapolska.pl, numer telefonu: (+48) 506 105 227 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora), będąca także usługodawcą świadczącym w ramach Sklepu internetowego Usługi Elektroniczne.
 15. STRONA– Sprzedawca lub Klient.
 16. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA)– umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 17. USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 18. ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru i określające istotne warunki Umowy.

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży oraz warunki ich wykonywania.
 2. Niniejszy Regulamin jest także regulaminem świadczenia usług elektronicznych, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku braku zgody na jakiekolwiek postanowienia Regulaminu, Klient winien powstrzymać się od złożenia Zamówienia.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Imię i nazwisko (nazwa)

Sprzedawcą: Farmina Pet Foods Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres zamieszkania / prowadzenia

działalności / siedziby

ul. Zdrojowa 19, Wypędy; 05-090 Raszyn

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , wpis do Rejestru Przedsiębiorców nr 0000352506

NIP

5342433348

REGON

142070418

Adres poczty elektronicznej

klub@farminapolska.pl

Adres strony internetowej

www.klub.farminapolska.pl

Numer telefonu

(+48) 506 105 227 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

 1. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:
  • telefonicznie pod numerem (+48) 506 105 227 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora),
  • e-mailowo pisząc na adres klub@farminapolska.pl,
  • za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Klient obowiązany jest do wprowadzania prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Sprzedawcy i osób trzecich.
 5. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.
 7. Sprzedawca umożliwia Klientowi zapoznanie się z opiniami innych Klientów w Sklepie internetowym.
 8. Sprzedawca zapewnia, że opinie są zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z Towarów, poprzez weryfikowanie czy osoba, która dodała opinię, zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii przez osoby, które nie zawarły ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży.
 9. Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, rzeczowy, zgodny z dobrymi obyczajami i z poszanowaniem dobrego imienia innych osób.
 10. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Klientów, z którymi zawarł Umowę Sprzedaży.
 11. Klient może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Sprzedawca dokona weryfikacji zgłoszenia w terminie 14 dni.
 12. W przypadku zamieszczenia opinii niezgodnej z Regulaminem, Sprzedawca może usunąć opinię.

 

§3 ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  • Konto Klienta w Sklepie internetowym,
  • interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym,
  • płatności on-line,
 3. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca to:
  • komputer z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli,
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
 4. Świadczenie przez Sprzedawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne. Dostarczanie Newslettera odbywa się w zamian za podanie danych osobowych Klienta (imię, adres poczty elektronicznej).
 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu internetowego, jednak nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania z uzasadnionych przyczyn prac technicznych (np. skonserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, mogących skutkować czasowym ograniczeniem lub wyłączeniem funkcjonalności Sklepu internetowego.
 6. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta bezterminowo w momencie dokonania Rejestracji Konta.
  • Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres e-mail, Hasło.
  • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
  • Konto Klienta, który przez ostatnie 12 miesięcy nie dokonał zakupu w Sklepie internetowym, zostaje automatycznie dezaktywowane.
  • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym lub udostępnieniu metod płatności zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi.
  • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
  • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej dostarczania Newslettera zostaje zawarta bezterminowo w momencie potwierdzenia chęci otrzymywania Newslettera we wiadomości e-mail wysyłanej po wypełnieniu formularza zapisu do Newslettera na stronie Sklepu internetowego.
 7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  • Klient może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie, bez opłat, bez wskazania przyczyn i bez wpływu na inne umowy zawarte z Sprzedawcą przez wyraźne poinformowanie Sprzedawcy o chęci rozwiązania umowy. Umowa o świadczenie usługi Newslettera może także zostać rozwiązana przez kliknięcie przycisku „Wypisz mnie” lub analogicznego, znajdującego się w stopce każdej wiadomości Newsletter.
  • Na żądanie Klienta Sprzedawca usuwa Konto w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania jego usunięcia.
  • Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków, z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
  • Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
  • Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

§4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Wszelkie informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz Ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Towarów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa”.
 3. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania Cen.
 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Towaru i dodać go do koszyka.
 6. W koszyku Klient ma możliwość zmiany ilości lub usunięcia Towarów oraz wyboru formy dostawy i metody płatności spośród wyświetlanych.
 7. Klient, który posiada kupon rabatowy, może go zrealizować w Koszyku, przez zaznaczenie pola „Mam kupon rabatowy” i wpisanie go w przeznaczone do tego pole, a następnie wciśnięcie przycisku „Użyj”.
 8. Z poziomu koszyka Klient może kontynuować zakupy przez wciśnięcie przycisku „kontynuuj zakupy” lub przejść do formularza Zamówienia przez wciśnięcie przycisku „zamawiam”.
 9. Po wciśnięciu przycisku „zamawiam” Klient zostanie przekierowany do formularza Zamówienia, gdzie należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres wysyłki Towaru (jeśli jest inny, niż adres Klienta). W formularzu Zamówienia Klient ma także możliwość dodania uwag do Zamówienia i zapisania się do Newslettera. W przypadku składania Zamówienia po zalogowaniu do Konta, formularz Zamówienia wypełni się automatycznie danymi wskazanymi w Koncie.
 10. W razie potrzeby edycji Zamówienia Klient może użyć przycisku „wstecz”. Po wypełnieniu formularza i upewnieniu się co do poprawności wprowadzonych danych, należy wcisnąć przycisk „podsumowanie”.
 11. Po wciśnięciu przycisku „podsumowanie”, Klientowi wyświetli się podsumowanie Zamówienia. Aby potwierdzić złożenie Zamówienia, należy kliknąć przycisk „Potwierdzam zakup”.
 12. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu przycisku „Potwierdzam zakup”.
 13. Przez wciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup” Klient potwierdza:
 • złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, stanowiącego ofertę zawarcia z Sprzedawcą Umowy w zakresie objętym Zamówieniem,
 • zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień,
 • poinformowanie go przez Sprzedawcę o zasadach przetwarzania danych osobowych,
 • poprawność danych wskazanych w Formularzu Zamówienia,
 • zgodę na otrzymanie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zamówienia: potwierdzenia złożenia Zamówienia; potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji; potwierdzenia zawarcia Umowy; dokumentu sprzedaży.
 1. Po wciśnięciu przycisku „Potwierdzam zakup”:
  • w przypadku wyboru metody płatności Przelewy24 – Klient zostanie przeniesiony na stronę operatora Przelewy24 celem dokonania płatności za Zamówienie. Po dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i szczegółami Zamówienia,
  • w pozostałych przypadkach Klient zostanie przeniesiony na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i szczegółami Zamówienia, w tym danymi do przelewu bankowego, który zobowiązany jest zrealizować w terminie 7 dni. Płatność uznaje się za dokonaną w momencie uznania rachunku Sprzedawcy. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie, Zamówienie zostanie anulowane.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych
  • przyjmuje ofertę Klienta zawarcia Umowy, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem i wysyła Klientowi potwierdzenie złożenia Zamówienia i przyjęcia go do realizacji, potwierdzenie zawarcia Umowy i dokument sprzedaży (jeśli dotyczy), na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu. Umowa zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym

lub

 • w przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia: nie przyjmuje oferty Klienta zawarcia Umowy i wysyła Klientowi informację o anulowaniu Zamówienia lub jego części. W wyniku anulowania Zamówienia, Umowa nie zostaje zawarta. W takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości o anulowaniu Zamówienia, zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.
 1. W przypadku wyboru metody płatności Przelewy24, skuteczne dokonanie płatności jest warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie wywiązał się z zawartej Umowy sprzedaży i z nieuzasadnionych przyczyn nie odebrał Towaru zamówionego za pobraniem.
 3. Sprzedawca nie ma obowiązku, lecz przysługuje mu prawo do wstrzymania się z realizacją Zamówienia i weryfikacji danych Klienta, gdy podał on nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą wątpliwości Sprzedawcy co do ich prawdziwości. Sprzedawca informuje Klienta o powyższych wątpliwościach w celu ich wyjaśnienia, a Klient zobowiązany jest udzielić niezbędnych w tym celu odpowiedzi.

§5 DOSTAWA

 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży, dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.
 2. Sprzedawca dostarczy Towary zgodnie z wyborem Klienta w sposób wskazany na etapie składania Zamówienia.
 3. Dostawa Towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Koszt dostarczenia Towaru do Klienta ponosi Klient, chyba że Sprzedawca wyraźnie wskaże, że to on go ponosi.
 5. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa”.
 6. Po przekazaniu zrealizowanego Zamówienia przewoźnikowi, Sprzedawca informuje Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zamówienia o wysłaniu Zamówienia.
 7. Z chwilą przekazania Zamówienia przewoźnikowi, Zamówienie uważa się za zrealizowane.
 8. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest w rozsądnym czasie dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§6 PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:
  • za pobraniem,
  • szybki przelew on-line za pośrednictwem operatora Przelewy24 (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia, wykaz dostępnych sposobów płatności znajduje się w zakładce „Sposoby płatności” pod adresem klub.farminapolska.pl/pl/i/Sposoby-platnosci/2).
 2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

§7 AKCJE PROMOCYJNE

 1. Sprzedawca jest uprawniony do organizowania ograniczonych czasowo akcji promocyjnych, skierowanych do wszystkich lub wybranych Klientów, a także do udzielania rabatów i oferowania Towarów nieodpłatnych (dalej łącznie: Akcje promocyjne) na wyraźnie określonych zasadach, o których poinformuje Klienta przed zawarciem Umowy.
 2. Akcje promocyjne nie łączą się z innymi Akcjami promocyjnymi, chyba że Sprzedawca wyraźnie wskazał inaczej.
 3. Akcje promocyjne odbywają się bez naruszenia praw Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta i mają zastosowanie tylko do Umów zawartych w ramach danej Akcji promocyjnej i w czasie jej obowiązywania.
 4. Możliwość skorzystania z danej Akcji promocyjnej może zależeć od dostępności Towaru na Stronie internetowej.
 5. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny, Sprzedawca, obok informacji o obniżonej Cenie uwidacznia również informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie, Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia prezentowania Towaru w Sklepie internetowym do dnia wprowadzenia obniżki.

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni w dowolnej formie, w tym na adres e-mail klub@farminapolska.pl lub pisemnie na adres ul. Zdrojowa 19, Wypędy, 05-090 Raszyn. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się – w przypadku Umowy sprzedaży – od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni a jego koszty ponosi Klient.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu dokonanych przez Klienta płatności na wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w wypadkach:
  • o świadczenie usług, za które Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w §8 pkt .1 i 2 za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  • świadczeń dotyczących Towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta bądź służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • świadczeń dotyczących Towarów, ulegających szybkiemu zepsuciu.

§9 ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ (REKLAMACJA)

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta za zgodność Towaru z Umową sprzedaży.
 2. W przypadku braku zgodności Towaru z Umową, Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługują uprawnienia wskazane w niniejszym §9 Regulaminu i w Ustawie o prawach konsumenta. Do tych Klientów nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 3. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, rękojmia za wady Towarów, o której mowa w ustawie Kodeks cywilny, jest wyłączona. Do tego Klienta nie stosuje się postanowień niniejszego §9 Regulaminu.
 4. Zgodność Towaru z Umową ocenia się z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta (art. ust. 1 i 2).
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialna za brak zgodności Towaru z Umową, który istniał w chwili jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcą, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy lub Umowa dotyczy Towaru outletowego, a prawidłowo poinformowany Klient wyraził zgodę na zawarcie Umowy sprzedaży dotyczącej Towaru outletowego.
 6. Brak zgodności Towaru z Umową Klient może zgłosić w dowolnej formie, w tym na adres e-mail klub@farminapolska.pl  lub pisemnie na adres Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o. – Dział reklamacji; ul. Zdrojowa 19, Wypędy; 05-090 Raszyn. Zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), identyfikację Towaru, którego dotyczy zgłoszenie, w tym – w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpoznania – kod EAN,numer produkcyjny LOT Towaru, zdjęcie reklamowanego towaru oraz żądanie Klienta.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. Brak odpowiedzi we wskazanym czasie oznacza uznanie żądania Klienta za uzasadnione.
 8. Sprzedawca informuje, że w przypadku Towarów objętych także gwarancją, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się na podstawie oględzin Towaru lub opisu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży dokonanego przez Klienta.
 10. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient może żądać doprowadzenia go do zgodności z Umową sprzedaży przez jego naprawę lub wymianę.
 11. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 12. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 13. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar w celu naprawy lub wymiany, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt.
 14. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili przyjęcia zgłoszenia. Koszty naprawy lub wymiany pokrywa Sprzedawca.
 15. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może także złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z §9 pkt 12 Regulaminu,
  • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z §9 pkt 13-14 Regulaminu,
  • brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
  • brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia do żądania naprawy lub wymiany, o którym mowa w pkt. 8.1.9. Regulaminu,
  • z oświadczenia Sprzedającej lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 16. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 17. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu Ceny.
 18. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 19. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 20. W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 21. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§10 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH I INNE ZGŁOSZENIA

 1. W celu zgłoszenia:
  • wystąpienia problemów technicznych z Usługami Elektronicznymi,
  • żądania usunięcia Konta lub rezygnacji z innych Usług Elektronicznych,
  • reklamacji Usług Elektronicznych,

Klient może skontaktować się z Sprzedawcą w dowolnej formie, w tym na adres e-mail klub@farminapolska.pl  lub pisemnie na adres Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o. – Dział reklamacji; ul. Zdrojowa 19, Wypędy; 05-090 Raszyn.

 1. Zaleca się podanie w treści zgłoszenia jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu zgłoszenia, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta oraz danych umożliwiających identyfikację Klienta i danych kontaktowych – w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.
 2. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi na zgłoszenie będące reklamacją w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji za zasadną.
 3. Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

§11 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: www.klub.farminapolska.pl/pl/i/Regulamin/1 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.3 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji Zamówienia.
 6. W przypadku ewentualnego sporu, Konsument, w celu podjęcia próby jego rozwiązania, może skorzystać z bezpłatnej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) https://ec.europa.eu/consumers/odr/ lub z pomocy powołanych do tego organów krajowych, w tym m.in.: Stały Polubowny Sąd Konsumencki, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, Powiatowy lub Miejski Rzecznik Praw Konsumenta.
 7. Zasady zgłaszania i rozpatrywania sporów dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych odpowiednich organów.
 8. Więcej informacji na temat polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.polubowne.uokik.gov.pl/.
 9. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem, a których nie uda się rozwiązać polubownie, zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy lub Sprzedawcy.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.klub.farminapolska.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w granicach obowiązującego prawa, bez naruszania praw przysługujących Klientowi z tytułu zawartych Umów.
 12. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane przez publikację w Serwisie i obowiązują od chwili ogłoszenia. Archiwalne wersje Regulaminu będą dostępne na stronie internetowej Sklepu tutaj.

 

 

Bezpieczne zakupy
 • Różne formy płatności
 • Szybka przesyłka
 • Gwarantowany zwrot pieniędzy (14 dni na zwrot towaru)
 • Szyfrowane dane i transakcje
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl